Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, co następuje...

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego "Firma Usługowa Tempus - Arkadiusz Złotowski" ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą,.

Spis treści:
§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Kontakt ze administratorem danych
§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych
§ 4. Podstawy przetwarzania danych
§ 5. Komu przekazujemy Twoje dane?
§ 6. Twoje prawa
§ 7. Definicje
§ 8. Zmiany w Polityce Prywatności

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Dane osobowe w sklepie internetowym "Firma Usługowa Tempus - Arkadiusz Złotowski" przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego "Firma Usługowa Tempus - Arkadiusz Złotowski", który jest dostępny pod adresem internetowym www.tuszelodz.pl jest Arkadiusz Złotowski, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą NIP 729-106-38-93. Adres poczty elektronicznej: sprzedaz@tuszelodz.pl, numer telefonu: 513 545 547, siedziba: ul. Kolumny 6/36, 93-342 Łódź, Polska. - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego "Firma Usługowa Tempus - Arkadiusz Złotowski", jego domeny "tuszelodz.pl", oraz usługodawcą.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez usługobiorcę lub klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  a) zawieranie umów z administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego;

  b) obowiązki ustawowe administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi administratorowi wykonanie tychże obowiązków

Rodzaje gromadzonych danych

Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników w trakcie rejestracji i korzystania z poszczególnych usług oferowanych przez serwis.

a) Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

b) Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Płeć (opcjonalnie)
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

c) Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Płeć (opcjonalnie)
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Opcjonalnie możemy również poprosić o datę urodzin, aby zaoferować klientowi specjalną ofertę urodzinową
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

d) Dane gromadzone podczas dokonywania zakupów

 • Płeć (opcjonalnie)
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres rozliczeniowy i wysyłki zamówienia (może to być jeden i ten sam adres, albo mogą to być dwa różne adresy, w zależności od życzenia klienta)
 • Opcjonalnie numer konta bankowego z którego została wykonana przez klienta zapłata za zakupy, ale to jedynie w przypadku, gdy klient wybrał opcję płatności za zamówienie "przelew bankowy" 
 • Opcjonalnie możemy również poprosić o datę urodzin, aby zaoferować klientowi specjalną ofertę urodzinową
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. 

O polityce cookies dowiesz się tutaj

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem.

§ 2. Kontakt ze administratorem danych

Formularz kontaktowy: na stronie sklepu
Adres e-mail: sprzedaz@tuszelodz.pl
Numer telefonu: 513 545 547
Siedziba: Centrum Handlowe Nowa Górna, ul. Kolumny 6/36, 93-342 Łódź

§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych

Przykłady

Zakup produktu

Celem przetwarzania danych osobowych będzie realizacja umowy sprzedaży, a podstawą prawną przetwarzania będzie umowa sprzedaży zawarta między administratorem danych osobowych, a kupującym. Nie podanie przez kupującego niezbędnych danych wymaganych w formularzu nie pozwoli sfinalizować zakupów.

Newsletter

Zapis na newsletter jest dobrowolny i nieobowiązkowy, W przypadku zapisu na newsletter celem przetwarzania danych osobowych jest właśnie wysyłka newslettera, a podstawą do przetwarzania danych osobowych może być zgoda osoby, której dane dotyczą. Nie wyrażenie zgody nie pozwoli klientowi korzystać z newslettera. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera, użytkownik może zrobić to samodzielnie korzystając z instrukcji dostępnej TUTAJ, albo powinien się niezwłocznie skontaktować z administratorem drogą mailową.

Szczegóły
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. 
Marketing bezpośredni 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek administratora, jego sklepu internetowego oraz dążeniu do sprzedaży produktów 
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez administratora działalności działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing 
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg  podatkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony sklepu internetowego i zapewnienie klientowi prawidłowego działania wszelkich dostępnych funkcji
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony sklepu internetowego
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez administratora działalności działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w sklepie internetowym
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w sklepie internetowym celem poprawy funkcjonowania sklepu internetowego i zwiększenia sprzedaży produktów
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez administratora działalności działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

§ 4. Podstawy przetwarzania danych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. § 4 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych usługobiorców i klientów sklepu internetowego przez administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez administratora.

§ 5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

a)    wskazanym przez kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej kupującego (BLIK, karta płatnicza, bądź kredytowa) lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty. Nie wyrażenie zgody przez kupującego nie pozwoli sfinalizować zakupów. Możliwy wtedy będzie jedynie odbiór osobisty zakupionych przedmiotów z zapłatą gotówką przy odbiorze lub bezpośredni przelew bankowy wykonany osobiście przez klienta na rachunek bankowy sklepu.

Nasz sklep obsługuje  płatności online świadczone przez zewnętrznego partnera PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

b)    firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie wyrażenie zgody przez kupującego nie pozwoli sfinalizować zakupów z opcją wysyłki przedmiotu. Możliwy wtedy będzie jedynie odbiór osobisty zakupionych przedmiotów.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu

Administrator w celu prowadzenia sklepu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu – CYBER_FOLKS SPOLKA AKCYJNA. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w sklepie internetowym są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy administratorem a usługodawcą. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, to nie może być użytkownikiem tego sklepu i powinien niezwłocznie skontaktować się z administratorem, celem usunięcia swojego konta w sklepie i co za tym idzie wszelkich swoich danych,

Facebook Ireland Ltd.

Jeśli administrator korzysta na stronie sklepu internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe usługobiorcy korzystającego ze strony sklepu internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie sklepu internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

§ 6. Twoje prawa

Klient sklepu ma prawo do:

- kontaktu z administratorem;

- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;

- wycofania zgody wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- przenoszenia swoich danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 7. Definicje

 • Serwis, sklep – sklep internetowy "Firma Usługowa Tempus - Arkadiusz Złotowski", który jest dostępny pod adresem internetowym www.tuszelodz.pl
 • Użytkownik, klient, kupujący – osoba, dla której administrator świadczy usługi za pośrednictwem serwisu
 • Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Administrator - osoba fizyczna wskazana w pkt. § 1,2 polityki prywatności
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z administratorem
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§ 8. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej polityki prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian polityki prywatności. W przypadku w którym użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 3. Wprowadzone zmiany w polityce prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.