Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
Spis treści:
§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Kontakt ze Sklepem
§ 3. Cele
§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
§ 5. Pozostałe istotne informacje
§ 6. Składanie zamówień (procedura zawarcia umowy sprzedaży)
§ 7. Metody płatności
§ 8. Dostawa
§ 9. Reklamacje
§ 10. Zwroty i wady towarów, prawo do odstąpienia od umowy
§ 11. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.tuszelodz.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 3. Właścicielem sklepu jest Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski z siedzibą w Łodzi NIP 729-106-38-93.
 4. Adres siedziby: Centrum Handlowe Nowa Górna ul. Kolumny 6/36 93-342 Łódź
 5. Produkty oferowane w sklepie www.tuszelodz.pl są fabrycznie nowe ( tusze i tonery zamienniki, również refabrykowane ) objęte gwarancją producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.tuszelodz.pl są cenami brutto.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Na każdy zakupiony towar wystawiamy dowody sprzedaży detalicznej (tj. paragon lub fakturę VAT)
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.
 9. Wszystkich informacji na temat serwisu można uzyskać pod nr. Tel. 513 545 547 oraz adresem e-mail sprzedaż@tuszelodz.pl

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Osoba fizyczna - jeden z podmiotów stosunku cywilnoprawnego. Oprócz osób fizycznych wyróżnia się jeszcze osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, który nie posiadają osobowości, lecz mają przyznaną zdolność prawną. Osobą fizyczną jest każdy człowiek.
 4. Podmiot - podmiotami stosunków cywilnoprawnych i handlowych są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski";
 7. Sklep internetowy – serwis internetowy "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski" dostępny pod www.obroze.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski";
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

 1. komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Istotne informacje

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Kontakt ze Sklepem

Formularz kontaktowy: na stronie sklepu
Adres e-mail: sprzedaż@tuszelodz.pl
Numer telefonu: 513 545 547
Adres siedziby: Centrum Handlowe Nowa Górna ul. Kolumny 6/36 93-342 Łódź

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od pn.-sb. w godzinach 9.00-21.00

§ 3. Cele

"Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski" świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Polski. Usługi świadczone w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:

 • zapoznanie się z ofertą produktów;
 • konfigurowania i składania zamówień;
 • wglądu w historię zamówień;
 • edycji swoich danych;
 • komunikacji ze Sprzedawcą.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub złożenie zamówienia jako gość (bez rejestracji konta).

2. Rejestracja jest dobrowolna i darmowa, oraz następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3, Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sklep internetowy "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela sklepu "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski".

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski".

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela "Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski",

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 5. Pozostałe istotne informacje

 1. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów mogą ulec zmianie, jednak zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów będących w trakcie realizacji zamówienia, czyli po naciśnięciu przez klienta przycisku „Złóż zamówienie”.
 3. Czas dostawy jest zależny od rodzaju dostawy, orientacyjne czasy dostawy, które są sugerowane przez firmy obsługujące dany typ wysyłki, oraz ich ceny klient widzi podczas składania zamówienia, przed jego zatwierdzeniem - w czasie wyboru kanału dostawy i może wybrać sobie dostawce jaki mu odpowiada. 
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić klienta w najszybszym możliwym terminie oraz ustalić z klientem dogodne i możliwe warunki zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 9-21. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w soboty, niedziele i święta tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze sklepem i za zgodą sklepu. Złożone i zatwierdzone zamówienia z wyborem płatności poprzez przelew na konto są realizowane do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania przez Bank wpłaty na konto sklepu.
 6. Zamówienia potwierdzone i przyjęte do realizacji i nie zrealizowane przez klienta (np. brak wpłaty lub brak odbioru przez klienta w terminie 7 dni) są anulowanie przez sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (błędy w adresie, zamówienia o nieracjonalnej zawartości) do czasu ich wyjaśnienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania na określony czas realizacji zamówień (na przyklad w okresach urlopowych). W takim przypadku informacja zamieszczona jest na stronie sklepu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny. W takim przypadku terminy wskazane w punktach powyżej zostają przesunięcie o te dni, w których Sklep nie realizuje zamówień oraz ustala z klientem dogodne i możliwe warunki zamówienia.
 8. Zamówienia składane w naszym sklepie przyjmowane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem sklepu internetowego www.obroze.com.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 9. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, w celu ustalenia godziny i miejsca odbioru klient kontaktuje się ze sklepem telefonicznie lub mailowo. 
 10. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Klient ma 3 miesiące na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę. Te 3 miesiące liczone są od momentu, w którym dokonano transakcji (klient otrzymał towar, wykonano usługę, lub otrzymano już zapłatę lub jej część)

§ 6.  Składanie zamówień (procedura zawarcia umowy sprzedaży)

1. Aby dokonać zakupów nie trzeba zakładać konta w sklepie, choć zalecamy Klientom, aby to zrobić.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka (dodanie produktów do koszyka, nie jest równoznaczne z ich rezerwacją). W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wyboru Towaru, kanału dostawy i metody płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu i kosztów dostawy,

e.) czasu dostawy,

4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Jeśli klient nie wyrazi zgody na podanie obowiązkowych danych, to Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane i co za tym idzie Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą o Kupującym nie będzie mogła być zawarta.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po sfinalizowaniu zamówienia klient na wskazany adres mailowy otrzymuje wiadomość e-mail o tytule "[Tusze, tonery, zegarki, usługi zegarmistrzowskie] Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie i podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Jest to potwierdzenie zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 6.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 7. Metody płatności

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar:

a.) przelewem bankowym na numer konta bankowego podany przy realizacji zamówienia, oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Przelew klient może zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, sklep rozpocznie realizację zamówienia. Ta forma płatności dostępna jest dla wszystkich zamówień. 

b.) gotówką, przy odbiorze osobistym towarów.

c.) płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

PayU oferuje szybkie przelewy tzw. pay by link. Po dokonaniu wyboru produktów z oferty oraz metody dostawy, Klient zostanie przekierowany za pomocą serwisu PayU na stronę swojego banku, gdzie należy się zalogować. Po zalogowaniu do banku wystarczy zatwierdzić wyświetlony przelew. Realizacja Twojego zamówienia rozpocznie się, gdy tylko płatność zostanie u nas zaksięgowana - przeważnie trwa to zaledwie kilka minut. Po dokonaniu płatności w systemie PayU, otrzymasz od nas potwierdzenie złożenia zamówienia. W razie dalszych pytań dotyczących płatności PayU, skontaktuj się z nami.

§ 8.  Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, bądź do punktu odbioru wskazanego podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów w zależności od wyboru klienta, odbywa się na adres klienta przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź jest to tzw. "odbiór w punkcie" za pośrednictwem usług ORLEN Paczka lub Paczkomaty InPost. Aktualne informacje i koszty dostawy pod linkiem DOSTAWA.
 3. Możliwy jest nieodpłatny odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie firmy: Centrum Handlowe Nowa Górna ul. Kolumny 6/36 93-342 Łódź w godzinach otwarcia  9:00-21;00 od piątku do soboty, oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00 - 19:00.
 4. Zawsze koszty dostawy zostaną wskazane klientowi w czasie składania Zamówienia.
 5. Koszt wysyłki zamówienia wyliczany jest automatycznie w koszyku - na podstawie wagi i gabarytów paczek. 
 6. Termin realizacji dostawy zależy od wyboru przez klienta sposobu dostawy i wynosi od [3] do [6] dni roboczych licząc od dnia przekazania przez sprzedawcę przesyłki firmie spedycyjnej.
 7. Dni robocze to dni tygodnia bez sobót, niedziel i świąt państwowych.
 8. Jeśli dostawa się opóźnia, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny ze sklepem.
 9. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt ze sklepem. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 10. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, konsument może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń. W protokole wtedy należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania w obecności kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu www.tuszelodz.pl. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, bp brak protokołu i podpisu kuriera może spowodować odrzucenie reklamacji.
 11. Ceny przesyłek mogą ulec zmianie, jeśli przewoźnicy podniosą ceny wlasne, nie będzie to dotyczyć zamówień będących w realizacji, będą one realizowane zawsze w/g cen wskazanych klientowi podczas składania zamówienia.
 12. Informacje o zmianach cen przesyłek będą aktualizowane na bieżąco w panelu zamówień.

§ 9. Reklamacje

Dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, konsument może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania w obecności kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu www.tuszelodz.pl. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.
 3. Informujemy , że w niektórych przypadkach towar można reklamować bezpośrednio u producenta. Takie postępowanie znacznie skróci czas reklamacji oraz pomoże we wszelkich technicznych zapytaniach z Państwa strony. Aby skorzystać z tej opcji prosimy o kontakt z nami w celu podania adresu serwisu lub sprawdzenie tej informacji w karcie gwarancyjnej produktu lub na stronie www producenta.
 4. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@tuszelodz.pl w zgłoszeniu prosimy o podanie : imienia i nazwiska Klienta lub Firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego. W przypadku reklamacji kartridży i tonerów prosimy również o załączenie wydruku (pobierz).
 5. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 6. Podstawę do reklamacji stanowi paragon (dowód sprzedaży) oraz protokół reklamacyjny ( w przypadku gdy przesyłka została uszkodzona w transporcie).
 7. W wypadku wady towaru konsument może według swojego wyboru skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnej sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, w tym wypadku konsument może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową po przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Wybór należy do klienta chyba że naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na znaczne niedogodności, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna).
 8. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się jedynie do przekazania reklamowanego towaru do właściwego serwisu Gwaranta. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Gwarant. Informacje o Gwarancie, miejscu, gdzie posiada serwis, czasie załatwienia reklamacji oraz ewentualnych kosztach dostarczenie towarów do Gwaranta określa dokument gwarancyjny.
 9. W wypadku niezgodności towaru z umową, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni reklamacja zostaje uznana zgodnie z żądaniem konsumenta.
 10. Czas w którym konsument może złożyć reklamacje od dnia stwierdzenia wady wynosi 2 miesiące.
 11. Sklep internetowy www.tuszelodz.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:
  1. uszkodzonych mechanicznie, których uszkodzenie powstało z winy użytkownika
  2. eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych
  3. w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne
  4. w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  5. noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania
  6. zużytych (materiały eksploatacyjne)
  7. produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.
 12. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi ( dotyczy: różnicy w barwach, odcieniach, proporcjach, itd. ) nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
 13. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.
 14. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.
 15. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
 16. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.
 17. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, sklep internetowy www.tuszelodz.pl może dokonać zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji poprzez wymianę towaru na nowy wolny od wad lub naprawę.
 18. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt Sklepu internetowego www.tuszelodz.pl
 19. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.
 20. Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera stwierdzono niezgodności towaru, którego nie dało się zauważyć z zewnątrz, taki fakt należy zgłosić nie później niż w przeciągu 10 dni od odbioru przesyłki. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.
 21. Nabywca dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko.
 22. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 23. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 24. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 25. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 26. Plik PDF do pobrania z naszego serwera: Wzór formularza reklamacji towaru
 27. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

W zakresie naruszenia praw Klienta

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sprzedaz@tuszelodz.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Administrator serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres webmaster@tuszelodz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail do  korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10.   Zwroty i wady towarów, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zamówienia potwierdzone i przyjęte do realizacji, ale nie zrealizowane przez klienta (np. brak wpłaty lub brak odbioru przez klienta w terminie 7 dni) są automatycznie anulowanie przez sklep.
 2. Klient, do czasu wydania towaru i nie później niż w okresie 7 dni od dnia złożenia zamówienia może anulować zamówienie za pomocą funkcji określonych na stronie internetowej sklepu, mailowo lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia jest potwierdzane poprzez wysłanie informacji do klienta pocztą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres.
 3. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zakupu w terminie 14-ciu dni od dnia wydania towaru lub jego odbioru (w przypadku dostarczenia firmą kurierską), na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik)
 4. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym.
 5. W sprawie zwrotu towarów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze sklepem i poinformowaniu Sprzedawcy o takim zamiarze.
 6. Zwroty towarów dokonywane są na żądanie klienta przekazane do sklepu drogą mailową, możliwe jest również użycie specjalnego formularza w panelu Klienta, który jest dostępny w szczegółowym widoku zamówienia, lub według wzoru formularza zapisanego w pliku PDF dostępnego do pobrania poniżej w punkcie 8.
 7. W celu zwrotu towaru klient składa oświadczenie, że rezygnuje z zakupu oraz, że towar będący przedmiotem zwrotu nie został uszkodzony przez klienta. Oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na który sklep ma przelać wartość zwrotu, w przypadku gdy odbierał towar osobiście i płacił gotówką. Jeśli zapłata była przelewem bankowym, wtedy na to samo konto zostaną zwrócone środki, jednakże prosimy zawsze Klienta o podanie numeru konta celem potwierdzenia go. W korespondencji dotyczącej odstąpienia od zakupu klient zobowiązany jest podać numer zamówienia i rodzaj i nazwę towaru będący przedmiotem odstąpienia od zakupu.
 8. Plik PDF do pobrania z naszego serwera: Wzór formularza odstąpienia od umowy
 9. Klient ponosi koszty dostarczenia do sklepu zwracanego produktu. Sklep gwarantuje zwrot wartości zwróconych towarów przelewem na wskazane konto niezwłocznie, jednak w terminie do 7 dni od ich dostarczenia przez Klienta. Zwrotowi nie podlegają opłacone przez Klienta koszty dostawy zamówienia.
 10. Jeżeli zakupiony i dostarczany towar posiada wady, lub jest niezgodny z zamówieniem, to możliwie najszybciej, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze sklepem, należy go dostarczyć do sklepu. Koszt dostawy w takim przypadku ponosi sklep.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
 12. Do skutecznego zachowania terminu odstąpienia od umowy należy przekazać do sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upływem tego terminu. Klient ma obowiązek zwrócić na rzecz sklepu produkt w stanie "nienaruszonym" w czasie niezwłocznym, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient zwraca produkty, od zakupu których odstąpił na własny koszt i ryzyko. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z produktu.
 13. Zwrot zapłaty za produkty, od których zakupu odstąpił klient następuje poprzez ten sam sposób płatności, jaki był użyty przez klienta przy realizacji zamówienia bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu produktu, od którego zakupu klient odstąpił.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu ( kartridże, tonery, papiery fotograficzne, folie i płótna do drukowania )
 17. Sklep Internetowy www.tuszelodz.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 18. Przepisy regulujące rękojmię, zawarte w kodeksie cywilnym, odnoszą się wyłącznie do sprzedaży pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej mamy do czynienia z uprawnieniami wynikającymi z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Korzystając z tego trybu podmiot gospodarczy w pierwszej kolejności może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy a w konsekwencji zwrotu gotówki.
 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez rok od chwili wydania rzeczy kupującemu.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§ 11.   Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy [który to podmiot jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą], a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy [który to podmiot jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą], a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej sklep internetowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klient ma również prawo kontaktować się ze sklepem i pytać, aby rozwiać swoje wątpliwości, jeśli nie rozumie jakiś zagadnień tego regulaminu.

Akceptacja regulaminu sklepu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

 1. Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia

 2. Dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług sklepu internetowego

 3. Dane osobowe przedstawione w ramach procesu rejestracji w sklepie i realizacji zamówienia podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.